PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Minh Đạt
   Sinh ngày: 03/09/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Vạc - Thái Học - Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Triển vọng Toán Tuổi thơ toàn quốc
   Năm học: 2018 - 2019
   Triệu Quang Khải
   Sinh ngày: 11/02/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Giải KK Toán Tuổi thơ toàn quốc
   Năm học: 2018 - 2019
   Nhữ Tuệ Nhân
   Sinh ngày: 28/06/2008  
   Lớp: 5C
   Chỗ ở: Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Huy chương Đồng Toán Tuổi thơ toàn quốc
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Triệu Tùng Lâm
   Sinh ngày: 15/08/2010  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thái Học – Bình Giang    
   Thành tích:      Giải Nhất - Trạng Nhí tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nhữ Hải Nam
   Sinh ngày: 15/12/2010  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Thái Học - Bình Giang 
   Thành tích:      Giải Ba - Trạng Nhí tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Hoàng Tú Linh
   Sinh ngày: 15/09/2010  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Phú Khê - Thái Học -Bình Giang   
   Thành tích:      Giải Ba - Trạng Nhí tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Phương Phương
   Sinh ngày: 16/10/2010  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Phủ - Thái Học –Bình Giang
   Thành tích:      Giải Ba - Trạng Nhí tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Đình Trung
   Sinh ngày: 16/11/2010  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Phủ - Thái Học - Bình Giang
   Thành tích:     Giải Trạng nhí Tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Trọng Minh Tuấn
   Sinh ngày: 01/01/2010  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Phú Đa - Hồng Khê - Bình Giang 
   Thành tích:      Giải Nhì - Trạng Nhí tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Đỗ Thu Hằng
   Sinh ngày: 15/11/2010  
   Lớp: 2D
   Chỗ ở: Vạc - Thái Học - Bình Giang  
   Thành tích:     Giải Nhì - Trạng Nhí tiếng Anh Victoria cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
12345678