PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HỌC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:33:15 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai19:28:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai19:20:00 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai19:11:03 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai19:00:52 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai19:00:43 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
7Khách vãng lai19:00:34 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai19:00:26 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai19:00:18 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai18:56:08 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login.aspx
11Khách vãng lai18:45:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai18:24:40 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
13Khách vãng lai18:24:18 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
14Khách vãng lai18:24:08 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai18:22:03 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
16Khách vãng lai18:15:33 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=372
17Khách vãng lai17:55:16 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00846
18Khách vãng lai17:48:56 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
19Khách vãng lai17:48:52 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
20Khách vãng lai17:48:36 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai17:48:36 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai16:40:38 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18509
23Khách vãng lai15:45:28 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
24Khách vãng lai15:44:34 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
25Khách vãng lai15:44:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18526
26Khách vãng lai15:43:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
27Khách vãng lai15:42:21 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
28Khách vãng lai15:42:16 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai15:42:15 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai15:27:26 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai15:17:15 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
32Khách vãng lai15:16:50 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
33Khách vãng lai15:16:39 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai15:14:08 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
35Khách vãng lai15:13:32 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
36Khách vãng lai15:13:28 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
37Khách vãng lai15:13:20 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
38Khách vãng lai15:13:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai15:04:19 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18535
40Khách vãng lai14:58:25 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6815
41Khách vãng lai14:48:40 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai14:46:30 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6796
43Đỗ Thị Vinh14:31:34 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
44Khách vãng lai14:31:25 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai14:31:18 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai14:31:18 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai14:30:24 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai14:30:24 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai14:30:05 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
50Khách vãng lai14:30:04 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
51Khách vãng lai14:27:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
52Khách vãng lai14:27:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
53Khách vãng lai14:27:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
54Khách vãng lai14:27:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
55Khách vãng lai14:27:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
56Khách vãng lai14:27:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
57Khách vãng lai14:26:25 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
58Khách vãng lai14:26:25 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai14:24:43 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/default.aspx
60Khách vãng lai14:24:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai14:24:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai14:24:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai14:24:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai14:24:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai14:23:44 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai14:22:37 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai14:20:22 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11481
68Khách vãng lai14:09:57 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
69Khách vãng lai14:09:21 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
70Khách vãng lai14:07:40 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
71Khách vãng lai14:07:21 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
72Khách vãng lai14:07:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Khách vãng lai13:42:26 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
74Khách vãng lai13:42:01 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai13:41:53 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
76Khách vãng lai13:10:53 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
77Khách vãng lai12:58:58 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
78Khách vãng lai12:58:37 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
79Khách vãng lai12:57:41 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
80Khách vãng lai12:57:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Khách vãng lai12:49:10 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11502
82Khách vãng lai12:48:48 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai12:28:19 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-02276
84Khách vãng lai12:28:18 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
85Khách vãng lai12:18:48 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
86Khách vãng lai12:11:48 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
87Khách vãng lai11:59:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=371
88Khách vãng lai11:58:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
89Khách vãng lai11:57:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Khách vãng lai11:44:53 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-03431
91Khách vãng lai11:03:15 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18507
92Khách vãng lai11:01:49 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
93Khách vãng lai10:56:47 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai10:35:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=362
95Vũ Đức Bậc10:24:04 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
96Vũ Đức Bậc10:24:03 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
97Khách vãng lai10:05:32 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
98Vũ Đức Bậc10:00:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
99Khách vãng lai10:00:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai09:59:57 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Khách vãng lai09:51:37 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
102Khách vãng lai08:48:59 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai08:47:13 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
104Khách vãng lai08:17:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
105Khách vãng lai07:57:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
106Khách vãng lai07:47:28 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
107Khách vãng lai07:07:24 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
108Khách vãng lai07:04:32 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
109Khách vãng lai07:02:49 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6802
110Khách vãng lai07:00:06 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
111Nguyễn Thị Băng06:49:23 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
112Nguyễn Thị Băng06:48:39 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
113Nguyễn Thị Băng06:48:32 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Nguyễn Thị Băng06:48:18 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
115Khách vãng lai06:47:53 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai06:36:38 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11484
117Khách vãng lai06:13:41 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
118Khách vãng lai06:09:01 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
119Khách vãng lai04:59:56 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
120Khách vãng lai04:39:30 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
121Khách vãng lai04:21:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=345
122Khách vãng lai04:14:45 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11503
123Khách vãng lai04:04:51 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11514
124Khách vãng lai04:03:35 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9649
125Khách vãng lai03:58:07 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
126Khách vãng lai03:54:13 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/thong_ke_hoc_sinh.aspx
127Khách vãng lai03:34:59 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6793
128Khách vãng lai03:25:24 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=371
129Khách vãng lai03:12:00 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
130Khách vãng lai02:28:05 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
131Khách vãng lai01:27:56 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=327
132Khách vãng lai01:17:54 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
133Khách vãng lai01:17:29 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9641
134Khách vãng lai01:17:27 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
135Khách vãng lai01:08:11 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
136Khách vãng lai01:04:44 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
137Khách vãng lai00:58:41 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=362
138Khách vãng lai00:45:02 http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15 9 2019